ISO 3834 - Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych

Procesy związane ze spawaniem mają znaczny wpływ na jakość szerokiego zakresu wyrobów – od wyposażenia domowego, poprzez środki transportu, aż do skomplikowanych konstrukcji metalowych, takich jak np. mosty. Wyroby tego typu powinny być wykonane z niezwykłą precyzją, dlatego tak ważne jest zapewnienie nadzoru nad ich jakością już od fazy projektowania. Jest to istotne zwłaszcza z uwagi na specyfikę samego spawania – niemożliwe jest bowiem sprawdzenie jego jakości bez niszczenia wyrobu, a zaawansowane badania nieniszczące z kolei nie poprawią już jakości osiągniętych wyników.

Norma ISO 3834 – „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych” składa się z pięciu części. ISO 3834-1 odnosi się do kryteriów wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości, ISO 3834-2 – dotyczy pełnych wymagań jakości, ISO 3834-3 - standardowych, a ISO 3834-4 – podstawowych. W części piątej (ISO 3834-5) z kolei wyszczególniono dokumenty, których wymagania powinny być spełnione w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami jakości według części 2, 3 lub 4 standardu.

Ponieważ ISO 3834 może być wykorzystana w różnych sytuacjach związanych ze spawaniem, okolicznościach oraz  dla różnorodnych zastosowań, wytwórca powinien zastosować jedną ze wspomnianych części 2-4. Wyboru tego wytwórca dokonuje biorąc pod uwagę takie kryteria, jak m.in.:

 • zakres i znaczenie wyrobów o decydującym znaczeniu dla bezpieczeństwa;
 • złożoność produkcji;
 • zakres produkowanych materiałów;
 • stopień, do którego mogą występować problemy metalurgiczne;
 • stopień, do którego niezgodności produkcyjne, np. nieprostoliniowość, odkształcenie lub niezgodność spoiny, wywierają wpływ na wykonanie wyrobu.

Sposób opracowania standardu ISO 3834 umożliwia zastosowanie jego wymagań niezależnie od rodzaju wytwarzanej konstrukcji, zarówno w warsztatach produkcyjnych, jak i na montażu, umożliwia wytwórcy wykazania zdolności do wytwarzania konstrukcji, która spełnia wymagania oraz stanowi podstawę oceny jego zdolności spawalniczych. Nadaje się więc do stosowania zarówno przez organizacje wewnętrzne, jak i zewnętrzne oraz jednostki certyfikujące.

Wymagania części 2-4 normy ISO 3834 mogą być stosowane oddzielnie lub łącznie ze standardem ISO 9001 dotyczącym systemu zarządzania jakością. Zaleca się jednak, aby w celu wsparcia wymagań jakości ISO 3834, wprowadzić takie elementy systemu zarządzania jakością, jak:

 • nadzór nad dokumentami i zapisami;
 • odpowiedzialność kierownictwa;
 • zapewnienie zasobów;
 • kompetencje, świadomość szkolenie personelu;
 • planowanie wyrobu;
 • określenie wymagań dotyczących wyrobu;
 • przegląd wymagań dotyczących wyrobu;
 • zakupy;
 • walidacja procesów;
 • własność klienta;
 • audyt wewnętrzny;
 • monitorowanie i pomiary wyrobu.

Korzyści wynikające z wdrożenia wymagań normy ISO 3834:

 • podniesienie jakości wytwarzanych wyrobów;
 • zwiększenie wiarygodności w oczach Klientów;
 • zapewnienie, że procesy spawania wykonywane są w efektywny sposób;
 • zapewnienie nadzoru nad wyrobem już od etapu projektowania;
 • zrozumienie źródeł potencjalnych trudności w wytwarzaniu wyrobu oraz ich nadzorowanie;
 • ISO 3834 może służyć do przedstawiania zdolności wytwórcy do wytwarzania konstrukcji spawanych w pełni spełniających wymagania jakości określone w specyfikacjach, normach oraz wymaganiach przepisów prawnych.

© 2023 STALKIS • Projekt i realizacja: PMS Media